Back กลับ

ประกาศผล

โครงการ deINFLUENCER “We create Influencers” ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ให้ความสนใจทุกท่าน ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการมาตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา จากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 460 คน ได้ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน รวมถึงการเข้าร่วม Workshop เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ และสร้างคอนเทนต์ได้จริง ผ่านการทำแบบทดสอบ และส่งผลงาน โดยคณะกรรมการได้ลงคะแนนให้กับผลงานทุกชิ้น เพื่อคัดเลือก 100 คนสุดท้าย ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรโครงการ deINFLUENCER ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • ดนุสรณ์ ปัญญาคำ
 • สุทธินนท์ สุดเม่ง
 • ณธีนนท์ เอื้อบรรณวิชญ์
 • ภาณุ บุณยรัตพันธุ์
 • วันเฉลิม สมกูล
 • สุขุม รัตนสุวรรณ
 • ขวัญรัตน์ สวนจันทร์
 • อุกฤฌ น้านิรัติศัย
 • เกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์
 • ชัยธวัช สีผ่องใส
 • วัชระ ทับสุวรรณ
 • ปาณิศรา ยาใจ
 • ธนูศักดิ์ เดชสกุลธร
 • อนุศิษฐ์ วิสิฐธนาเลิศ
 • พรสรวง อังคะนาวิน
 • วรกมล บงกชมาลี
 • ณัฐชา กำเนิดคำ
 • พีชะ พินธรงค์
 • ณัฏฐา เริ่มฤกษ์
 • พัฒน์นรี โกยวิวัฒน์ตระกูล
 • ฐานิศ มนตรีกิตติพันธุ์
 • ธีรธัช พีรมธุกร
 • ธนิน คุณความดี
 • ปิติภัทร์ โง้วประสิทธิ์
 • ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์
 • ธันยา กูลมงคลรัตน์
 • ธิติยา แสวงดี
 • ชนัฐ เกิดประดับ
 • ชฎาพร วิริโชติ
 • บดินทร์ หลักทอง
 • ทศพร จักรวรรณพร
 • วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์
 • สุทัศนีย์ กิตติรุ่งเรือง
 • ภิริยา นามวงศ์
 • กรณ์ วัฒนพุทธิกุล
 • วุฒิพงษ์ จารุศิลป์
 • ฌายิน บริบูรณ์
 • สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
 • เกียรติ์กัมพล สีลาแสง
 • วงศ์วริศ โชคปัญญาธนาวงศ์
 • ณปภัช จินตนะ
 • จันจิรา จันสาขะ
 • ณัฐภัสสร อุดมวงศ์วณิช
 • นนทวัตน์ นาคนาง
 • กรกฎ ธงชัย
 • อภิญญา จันทมินต์
 • พัชราภรณ์ แสนแก้ว
 • พัทยา สุขวัฒน์วิบูลย์
 • นิศาชล ซ่อนกลิ่น
 • อนัสวีร์ อัครกตัญญู
 • สุรชาติ เพ็ญพิชัย
 • ปรีญาพร เจริญเลิศวรากุล
 • สุวภัทร ฉันทพิชญากุล
 • Panadda Imerb
 • พิณญ์สิริน จิรบวรกิจ
 • ธนาพัฒน์ ลิ้มสายพรหม
 • นพรัตน์ อภิชิตสิทธิกุล
 • ปรียานุช โอฬารวัฒนกุล
 • อัญชิษฐา เรียบร้อย
 • ยุวดี ปิ่นทองทิพย์
 • กานติพา โสภณคุณาธร
 • ธนจิรา ชัยวงค์
 • สมิตา หมวดทอง
 • ณัฐวัฒน์ อาภรณ์เกียรติ
 • ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
 • คุณวุฒิ พุทธเจริญ
 • Jinnita Sriprachan
 • อาทิตยา เพิ่มผล
 • คณิศร์ ชาญทวีคุณ
 • ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี
 • สุทธิภัทร ล้อสกุลกานนท์
 • พัชราภา ยาประเสริฐ
 • ชีวนันท์ ชมภูจันทร์
 • สุกัญญา แหยมวงษ์
 • รวิศวร์ มโมมัยวิบูลย์
 • ฐิตินันท์ โสธรวิไล
 • ธัชพล มาตร์สารี
 • แพรวพรรณ รักขิโต
 • พิมพร วงค์ฝั้น
 • ธนิก อยู่เย็น
 • ศรัญญา ภิญโญพรพาณิชย์
 • ณัฏฐา สุธนรักษ์
 • ดนิตา กุญชรเพชร
 • สุพรรณิการ์ นำแก้ว
 • ธนวัฒน์ กฤษฎาชาตรี
 • ศิริศักดิ์ เลาหวิโรจน์
 • นปภา วิริยาเสถียร
 • วิศรัฐ สมทรัพย์
 • อานุภาพ ดุลยราพันธ์
 • ลัทธปัทม์ ตั้งตรัสธรรม
 • ภานุรุจ คงศิริวัฒนา
 • ปฐมวรรณ ชิตสุข
 • พีรายุทธ กาญจนกำธร
 • กนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์
 • มาริสา วงศ์วิเชียร
 • ณัฏฐ์ธยาน์ สุทธิเจริญ
 • ปรัชญา อันตนนา
 • สุพรรณณี วิสิฐพัชรสกุล
 • เบญจพร ลีระวีเกียรติ
 • สุวิชา วิทยาคม

ผู้จัดทำโครงการ deINFLUENCER หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านไปใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ สื่อสารอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในอาชีพอินฟลูเอนเซอร์