Back กลับ

ที่มาของโครงการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลในหลากหลายมิติ และทรงอิทธิพลทางความคิดกับประชาชนในการตัดสินใจเลือกซื้อ/ใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ นั่นคือ “อินฟลูเอนเซอร์”

การจัดโครงการ “deINFLUENCER” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มาปรับใช้กับทักษะด้านการสื่อสารในโลกออนไลน์ เพื่อเกิดทางเลือกใหม่ในสายอาชีพดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายมิติ จากการศึกษาตลาดผู้บริโภคของไทยพบว่า มูลค่าการตลาด Influencer Economy มีมูลค่าการจ้างงานถึง 1,800 ล้านบาทในปี 2019 ยังไม่นับรวมมูลค่าการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงจากแบรนด์อีก 2-3 เท่า ซึ่งมาจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในระดับ Macro Influencer, Micro Influencer และ Nano Influencer โดยมูลค่าการจ้างงานทั้งหมดนี้มาจากอินฟลูเอนเซอร์หลักหมื่นคนเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทย ที่ยังต้องการกำลังคนอีกมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้ อินฟลูเอนเซอร์จึงเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความทรงอิทธิพลทางความคิดในการเลือกตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการหรือสินค้า รวมถึงสามารถทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเกิดกระแสไวรัลได้ ดังนั้นแล้วดีป้าได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนกลุ่มนี้ และยังให้ความสำคัญในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคอนเทนต์คุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ด้านการมีสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอดจนสร้างอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย